Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Kattntrimsalon Maison du Chat (Officiële naam eenmanszaak in de KB "Femke Blokken".)

Doelstraat 22 3583 Beringen/Paal

info@maisonduchat.be
+32496174041

0775.506.783 

BTW BE 0775.506.783

 

Artikel 1 – Algemene voorwaarden en toepassing

1.1 Er wordt in de algemene voorwaarden gesproken van Kattentrimsalon Maison du Chat. Dit is de naam van de eenmanzaak die als "Femke Blokken" officieel genoteerd staat in de Kruispuntbank van ondernemingen. 

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kattentrimsalon Maison du Chat en de klant met betrekking tot de (vacht)verzorging van de kat.

1.3 Afwijking(en) van deze algemene voorwaarden is (zijn) alleen mogelijk indien dit schriftelijk door betrokken partijen is vastgelegd en ondertekend.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op https://www.maisonduchat.be/algemene-voorwaarden samen met de algemene voorwaarden van de webshop www.maisonduchat.be/webshop
1.5 Kattentrimsalon Maison du Chat gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit betekent dat er zo goed mogelijk gestreefd wordt naar het afgesproken resultaat maar dat Kattentrimsalon Maison du Chat geen schuld treft indien dit resultaat niet behaald wordt of niet in overeenstemming is van de verwachting van de klant.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de geboden diensten. De klant aanvaardt dit door het maken van een afspraak voor het katten trimmen.

Het maken van een afspraak kan :

 

Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.1 Kattentrimsalon Maison du Chat heeft het recht om foto’s te maken van de katten en deze te gebruiken op Social Media. Indien de klant hier niet mee akkoord is, dient hij/zij Kattentrimsalon Maison du Chat schriftelijk of via email (info@maisonduchat.be) hier op aan te spreken.

3.2 Kattentrimsalon Maison du Chat kan beslissen om een klant te weigeren zonder hier voor een reden te moeten meedelen.

 

 

Artikel 4 – Prijs

4.1 De prijs die de klant moet betalen wordt bepaald na de trimbeurt. Op vraag kan er wel steeds een geschat bedrag aan de klant vermeld worden. Voor het katten trimmen staan de prijzen vermeld op de website www.maisonduchat.be/tarieven . De prijzen zijn inclusief BTW en bestaan uit de prijs van het trimmen aan huis, bepaalt door de duur + de vervoersvergoeding. 

4.2 De vervoersvergoeding wordt op de volgende manier berekend: Het adres wordt ingegeven op Google Maps start vanaf Doelstraat 22, 3583 Paal naar het afgesproken adres van de trimbeurt. Het aantal kilometer wordt berekent voor de heen- en terugweg en van dit totaal aantal kilometers wordt 5 km in mindering gebracht. Indien er voor de afspraak zich nog een andere trimafspraak voordeed op een ander adres, dan start de berekening van de vervoersvergoeding op dit adres en wordt deze samengeteld met de terugweg naar Doelstraat 22 3583 Paal of naar een volgend trimadres. Hier wordt ook 5 km in mindering gebracht.

4.3 De prijs van de vervoersvergoeding bedraagt momenteel 0,45 cent per kilometer. Deze wordt overgenomen van de officiële forfaitaire maximale kilometervergoeding + 21 procent BTW. Deze prijs wordt regelmatig geïndexeerd en aangepast op onze website: www.maisonduchat.be/tarieven.

4.4 Eventuele andere prijsstijgingen worden duidelijk vermeld op de website www.maisonduchat.be/tarieven

 

Artikel 5 – Betalingen

5.1 De klant verplicht zich ertoe de verschuldigde bedragen voor een trimbeurt onmiddelijk te betalen na de trimbeurt.

Dit kan op de volgende manieren:

  •  cash
  • payconic (BE63 0689 4233 3708)
  • banking app (BE63 0689 4233 3708)
  • (instant) overschrijving (BE63 0689 4233 3708)

 

Het verschuldigde bedrag moet ten laatste 15 dagen na de trimbeurt ontvangen zijn cash of op de bankrekening BE63 0689 4233 3708. Indien dit niet het geval is wordt per verschuldigde week 10 procent van het bedrag kosten in rekening gebracht. Te tellen vanaf dag 15 na de trimbehandeling.

 

Artikel 6 – Annulering

6.1 De klant heeft het recht om een trimbehandeling tijdig te annuleren. Dit betekent dat Kattentrimsalon Maison du Chat op zijn minst 2u voor de behandeling telefonisch op de hoogte wordt gebracht van de annulering op het nummer 0496/174041. Indien de trimbehandeling later dan 2u voor de afspraak afgezegd wordt, wordt er een basisbedrag van 25 euro in rekening gebracht.

 

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer

7.1 De ondernemer verplicht zich ertoe conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op professionele wijze.

7.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wens van de klant ten aanzien van de verzorging van het dier. Rekening houdend met de vachtvriendelijke en katvriendelijke principes vermeld op de website www.maisonduchat.be kan Kattentrimsalon Maison du Chat weigeren om bepaalde handelingen uit te voeren die de gezondheid van de vacht, de huid of de kat in het gedrang kunnen brengen.

7.3 Mocht het dier tijdens de verzorging abnormaal gedrag of probleemgedrag vertonen, behoudt de ondernemer ten alle tijde het recht om direct voor dat specifieke dier de verzorging/ trimbeurt te onderbreken/beëindigen.

7.4 Kattentrimsalon Maison du Chat kan een afspraak aan huis stopzetten indien er sprake is van een onveilige situatie op de plaats van afspraak, waardoor het trimmen niet veilig kan uitgevoerd worden. De onveilige situatie kan betrekking hebben op de veiligheid van het dier, de trimmer of eventuele andere aanwezigen. Dit kan zowel te maken hebben met de weersomstandigheden, noodsituaties zoals een natuurramp, de staat van het gebouw, het meubilair of het gedrag van de eigenaar, medebewoners, bezoekers of de aanwezige dieren.

7.5 Indien de gevraagde diensten door overmacht of onvoorziene omstandigheden (arbeidsongeschiktheid, ongeval, familiale redenen,…) niet door de ondernemer kunnen worden uitgevoerd, wordt u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. We zoeken samen naar een geschikte oplossing of plannen een nieuwe afspraak in. De klant kan in geen enkel geval een schadevergoeding eisen.

7.6 De ondernemer respecteer de wetten op het dierenwelzijn en zal te allen tijde deze promoten en aanklagen indien ze niet worden opgevolgd.

7.8 Kattentrimsalon Maison du Chat kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde afspraak (Trimafspraak, trimgewenning, artikels gepubliceerd online of in magazines, lezingen, interviews of andere vormen van educatie naar de klant of andere dierenprofessionals). De klant is altijd eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van de adviezen.

 

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden en plichten van de klant

8.1 De klant moet, uiterlijk bij het begin van de afspraak, de ondernemer alle informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier. De ondernemer mag er van uit gaan dat de door de klant verstrekt informatie correct is.

8.2 De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens (indien de klant hier in oorsprong kennis van heeft genomen) of het verstrekken van onjuiste gegevens over het dier.)

8.3 De klant verplicht zich ervoor te zorgen dat het dier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het dier niet aanwezig is wordt de vervoersvergoeding in rekening gebracht en stelt Kattentrimsalon Maison du Chat een nieuwe afspraak voor.

 

Artikel 9 – Ziekte van het dier

9.1 De klant dient eventuele ziekte(n) en/of afwijking(en) vooraf aan de ondernemer mee te delen.

9.2 De ondernemer verplicht zich ertoe om bij ziekte van het dier (of een vermoeden daarvan) tijdens de trimbeurt, dit te melden aan de eigenaar tenzij er sprake is van een spoed- of noodgeval, in welk geval de ondernemer de dichtstbijzijnde dierenarts/dierenkliniek zal consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval alle maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie correct lijken. De hieraan verbonden kosten (dierenartskosten, medicatie, …) zijn voor rekening van de klant. De gereden kilometers worden vergoed tegen de geldende vervoersververgoeding 

9.3 Indien er bij het dier parasieten aangetroffen worden zoals vlooien, luizen of schimmel, wordt dit in rekening gebracht. De materialen moeten dan extra gereinigd worden. Bij het vermoeden van schimmel oa. Microsporum Canis of andere schimmels die "ringworm" veroorzaken, wordt de trimbeurt onmiddelijk stopgezet (gezien het hoge besmettingsrisico voor andere trimklanten.) De trimmer kan de afspraak pas voortzetten indien het dier in kwestie, andere huisdieren en eventueel de eigenaar behandeld zijn én genezen verklaard door een dierenarts. Het trimmen van een reeds besmet dier kan uitzonderlijk, met toestemming van de dierenarts en met materiaal van het dier zelf. Het materiaal dient achteraf weggegooid te worden. Het trimmen van een dier met schimmel is op verantwoordelijkheid van de eigenaar. De trimmer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verdere uitbreiding van de infectie op het dier zelf of naar andere dieren of mensen, die zich in het huis bevinden. Het afgeschoren haar bevat schimmel en moet op de daarvoor correctie manier door de eigenaar verwijderd worden.

 

Artikel 10 – Overlijden van het dier

10.1 Indien het dier sterft tijdens de behandeling, kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden.

10.2 Indien het dier komt te overlijden tijdens de afwezigheid van de klant, brengt de ondernemer de eigenaar of diens contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte. Het stoffelijk overschot zal aan de eigenaar of contactpersoon worden overgedragen.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De ondernemer is t.o.v. de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar of door personen in haar dienst. Hiervoor heeft de ondernemer een verzekering aansprakelijkheid afgesloten bij KBC.

11.2 De ondernemer zal, in geval er schade is veroorzaakt, de klant of de aangewezen contactpersoon hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen.

11.3 De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door ondernemer of derden, veroorzaakt door het dier van de klant. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden zijn voor rekening van de klant.

11.4 De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het weglopen van het dier. Mocht het dier tijdens het verzorgen weglopen dan zal de ondernemer alles in haar mogelijkheid doen om het dier terug te vinden.

11.5 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van bacteriële/virale infecties of al dan niet besmettelijke huidaandoeningen.

11.6 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken in de woonst tenzij nalatigheid van de ondernemer kan bewezen worden.

11.7 De aansprakelijkheid van de ondernemer blijft beperkt tot de periode waarin het dier aan de zorgen van de ondernemer werd toevertrouwd.

 

Artikel 12 – Schade en verzekeringen

12.1 De eigenaar van het dier is volgens de Belgische wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen van derden. De ondernemer mag er van uitgaan dat de klant een familiale verzekering heeft afgesloten, waarin de huisdieren mee verzekerd zijn.

 

Artikel 13 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden

13.1 Individuele afwijkingen moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de klant worden vastgelegd.

 

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1 De ondernemer behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 15 - Privacy en gegevensverwerking

15.1 Kattentrimsalon Maison du Chat verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische en Europese privacyverklaring.
15.2 Uw gegevens worden niet verkocht aan derden voor commerciële doeleinden.
15.3 Uw gegevens kunnen wel gedeeld worden aan volgende partijen om te voldoen  aan onze wettelijke verplichtingen zoals de boekhouder, belastingsdienst, onze controle dierenarts en andere overheidsdiensten waar wij wettelijk deze gegevens dienen aan te verstrekken.
15.4 Uw gegevens worden intern gebruikt om onze diensten naar best vermogen te  leveren en optimaliseren.

 

Artikel 16 - Auteursrechten

16.1 Alle informatie, teksten, brochures, flyers, blogartikels en andere dingen geschreven en/of ontworpen door Kattentrimsalon Maison du Chat zijn uitsluitend voor de klant en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur gekopieerd, gedeeld of openbaar gemaakt worden aan derden. De enige uitzondering hier op zijn de posts gemaakt door Kattentrimsalon Maison du Chat op haar social media kanalen. Deze mogen op de social media gedeeld worden met vermelding van de naam van de auteur of indien het logo hier duidelijk op vermeld staat.

 

Artikel 17 -  Klachten en geschillen

17.1 Alle klachten moeten schriftelijk aan Kattentrimsalon Maison du Chat gemeld worden. Ten laatste 30 dagen na de trimbeurt waar een klacht over is.

17.2 Indien geschillen niet onderling kunnen uitgeklaard worden, is de rechtbank van Hasselt bevoegd om deze geschillen te berechten.

 

Artikel 17 - Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kattentrimsalon  Maison du Chat respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kattentrimsalon Maison du Chat Doelstraat 22,3583 Beringen/Paal info@maisonduchat.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kattentrimsalon Maison du Chat Doelstraat 22,3583 Beringen/Paal info@maisonduchat.be .

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.