Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Kattntrimsalon Maison du Chat (Officiële naam eenmanszaak in de KB "Femke Blokken".)

Schaarkensweg 4  3583 Beringen/Paal

info@maisonduchat.be
+32496174041

0775.506.783 

BTW BE 0775.506.783

 

Artikel 1 – Algemene voorwaarden en toepassing

1.1 Er wordt in de algemene voorwaarden gesproken van Kattentrimsalon Maison du Chat. Dit is de naam van de eenmanzaak die als "Femke Blokken" officieel genoteerd staat in de Kruispuntbank van ondernemingen. 

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kattentrimsalon Maison du Chat en de klant met betrekking tot de (vacht)verzorging van de kat, opleidingen, adviezen of andere consultaties die wij onder het tabblad diensten aanbieden.

1.3 Afwijking(en) van deze algemene voorwaarden is (zijn) alleen mogelijk indien dit schriftelijk door betrokken partijen is vastgelegd en ondertekend.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op https://www.maisonduchat.be/algemene-voorwaarden 
1.5 Kattentrimsalon Maison du Chat gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit betekent dat er zo goed mogelijk gestreefd wordt naar het afgesproken resultaat maar dat Kattentrimsalon Maison du Chat geen schuld treft indien dit resultaat niet behaald wordt of niet in overeenstemming is van de verwachting van de klant.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de geboden diensten. De klant aanvaardt dit door het maken van een afspraak voor het katten trimmen.

Het maken van een afspraak kan :

 

Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.1 Kattentrimsalon Maison du Chat heeft het recht om foto’s te maken van de katten en deze te gebruiken op Social Media. Indien de klant hier niet mee akkoord is, dient hij/zij Kattentrimsalon Maison du Chat schriftelijk of via email (info@maisonduchat.be) hier op aan te spreken.

3.2 Kattentrimsalon Maison du Chat kan beslissen om een klant te weigeren zonder hier voor een reden te moeten meedelen.

 

 

Artikel 4 – Prijs

4.1 De prijs die de klant moet betalen wordt bepaald na de trimbeurt. Op vraag kan er wel steeds een geschat bedrag aan de klant vermeld worden. Voor het katten trimmen staan de prijzen vermeld op de website www.maisonduchat.be/tarieven . De prijzen zijn inclusief BTW en bestaan uit de prijs van het trimmen aan huis, bepaalt door de duur + de vervoersvergoeding. 

4.2 De vervoersvergoeding wordt op de volgende manier berekend: Het adres wordt ingegeven op Google Maps start vanaf Schaarkensweg 4, 3583 Paal naar het afgesproken adres van de trimbeurt. Het aantal kilometer wordt berekent voor de heen- en terugweg.

4.3 De prijs van de vervoersvergoeding bedraagt momenteel 0,45 cent per kilometer. Deze wordt overgenomen van de officiële forfaitaire maximale kilometervergoeding + 21 procent BTW. Deze prijs wordt regelmatig geïndexeerd en aangepast op onze website: www.maisonduchat.be/tarieven.

4.4 Eventuele andere prijsstijgingen worden duidelijk vermeld op de website www.maisonduchat.be/tarieven

 

Artikel 5 – Betalingen

5.1 De klant verplicht zich ertoe de verschuldigde bedragen voor een trimbeurt onmiddelijk te betalen na de trimbeurt.

Dit kan op de volgende manieren:

 • cash
 • payconic (BE63 0689 4233 3708)
 • banking app (BE63 0689 4233 3708)
 • (instant) overschrijving (BE63 0689 4233 3708)

 

Het verschuldigde bedrag moet ten laatste 15 dagen na de trimbeurt ontvangen zijn cash of op de bankrekening BE63 0689 4233 3708. Indien dit niet het geval is wordt per verschuldigde week 10 procent van het bedrag kosten in rekening gebracht. Te tellen vanaf dag 15 na de trimbehandeling.

 

Artikel 6 – Annulering

6.1 De klant heeft het recht om een trimbehandeling tijdig te annuleren. Dit betekent dat Kattentrimsalon Maison du Chat op zijn minst 2u voor de behandeling telefonisch op de hoogte wordt gebracht van de annulering op het nummer 0496/174041. Indien de trimbehandeling later dan 2u voor de afspraak afgezegd wordt, wordt er een basisbedrag van 25 euro in rekening gebracht.

 

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer

7.1 De ondernemer verplicht zich ertoe conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op professionele wijze.

7.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wens van de klant ten aanzien van de verzorging van het dier. Rekening houdend met de vachtvriendelijke en katvriendelijke principes vermeld op de website www.maisonduchat.be kan Kattentrimsalon Maison du Chat weigeren om bepaalde handelingen uit te voeren die de gezondheid van de vacht, de huid of de kat in het gedrang kunnen brengen.

7.3 Mocht het dier tijdens de verzorging abnormaal gedrag of probleemgedrag vertonen, behoudt de ondernemer ten alle tijde het recht om direct voor dat specifieke dier de verzorging/ trimbeurt te onderbreken/beëindigen.

7.4 Kattentrimsalon Maison du Chat kan een afspraak aan huis stopzetten indien er sprake is van een onveilige situatie op de plaats van afspraak, waardoor het trimmen niet veilig kan uitgevoerd worden. De onveilige situatie kan betrekking hebben op de veiligheid van het dier, de trimmer of eventuele andere aanwezigen. Dit kan zowel te maken hebben met de weersomstandigheden, noodsituaties zoals een natuurramp, de staat van het gebouw of nutsvoorzieningen in het gebouw, het meubilair of het gedrag van de eigenaar, medebewoners, bezoekers of  aanwezige dieren.

7.5 Indien de gevraagde diensten door overmacht of onvoorziene omstandigheden (arbeidsongeschiktheid, ongeval, familiale redenen,…) niet door de ondernemer kunnen worden uitgevoerd, wordt u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. We zoeken samen naar een geschikte oplossing of plannen een nieuwe afspraak in. De klant kan in geen enkel geval een schadevergoeding eisen.

7.6 De ondernemer respecteer de wetten op het dierenwelzijn en zal te allen tijde deze promoten en aanklagen indien ze niet worden opgevolgd.

7.8 Kattentrimsalon Maison du Chat kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde afspraak (Trimafspraak, trimgewenning, artikels gepubliceerd online of in magazines, lezingen, interviews, verdere diensten die op deze website vermeld staan of andere vormen van educatie naar de klant of andere dierenprofessionals). De klant is altijd eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van de adviezen.

 

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden en plichten van de klant

8.1 De klant moet, uiterlijk bij het begin van de afspraak, de ondernemer alle informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier. De ondernemer mag er van uit gaan dat de door de klant verstrekt informatie correct is.

8.2 De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens (indien de klant hier in oorsprong kennis van heeft genomen) of het verstrekken van onjuiste gegevens over het dier.)

8.3 De klant verplicht zich ervoor te zorgen dat het dier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het dier niet aanwezig is wordt de vervoersvergoeding in rekening gebracht en stelt Kattentrimsalon Maison du Chat een nieuwe afspraak voor.

 

Artikel 9 – Ziekte van het dier

9.1 De klant dient eventuele ziekte(n) en/of afwijking(en) vooraf aan de ondernemer mee te delen.

9.2 De ondernemer verplicht zich ertoe om bij ziekte van het dier (of een vermoeden daarvan) tijdens de trimbeurt, dit te melden aan de eigenaar tenzij er sprake is van een onvoorzien spoed- of noodgeval, in welk geval de ondernemer de dichtstbijzijnde dierenarts/dierenkliniek zal consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval alle maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie correct lijken. De hieraan verbonden kosten (dierenartskosten, medicatie, …) zijn voor rekening van de klant. De gereden kilometers worden vergoed tegen de geldende vervoersververgoeding 

9.3 Indien er bij het dier parasieten aangetroffen worden zoals vlooien, luizen, teken, mijten of schimmel, wordt dit in rekening gebracht. De materialen moeten dan extra gereinigd worden. Bij het vermoeden van schimmel oa. Microsporum Canis of andere schimmels die "ringworm" veroorzaken, wordt de trimbeurt onmiddelijk stopgezet (gezien het hoge besmettingsrisico voor andere trimklanten.) De trimmer kan de afspraak pas voortzetten indien het dier in kwestie, andere huisdieren en eventueel de eigenaar behandeld zijn én genezen verklaard door een dierenarts. Het trimmen van een reeds besmet dier kan uitzonderlijk, met toestemming van de dierenarts en met materiaal van het dier zelf. Het materiaal dient achteraf weggegooid te worden. Het trimmen van een dier met schimmel is op verantwoordelijkheid van de eigenaar. De trimmer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verdere uitbreiding van de infectie op het dier zelf of naar andere dieren of mensen, die zich in het huis bevinden. Het afgeschoren haar bevat schimmel en moet op de daarvoor correctie manier door de eigenaar verwijderd worden. De trimafspraak voor een dier met schimmel gaat altijd op locatie door en nooit in het trimsalon van Maison du Chat.

 

Artikel 10 – Overlijden van het dier

10.1 Indien het dier sterft tijdens de behandeling, kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden.

10.2 Indien het dier komt te overlijden tijdens de afwezigheid van de klant, brengt de ondernemer de eigenaar of diens contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte. Het stoffelijk overschot zal aan de eigenaar of contactpersoon worden overgedragen.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De ondernemer is t.o.v. de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar of door personen in haar dienst. Hiervoor heeft de ondernemer een verzekering aansprakelijkheid afgesloten bij KBC.

11.2 De ondernemer zal, in geval er schade is veroorzaakt, de klant of de aangewezen contactpersoon hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen.

11.3 De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door ondernemer of derden, veroorzaakt door het dier van de klant. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden zijn voor rekening van de klant.

11.4 De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het weglopen van het dier. Mocht het dier tijdens het verzorgen weglopen dan zal de ondernemer alles in haar mogelijkheid doen om het dier terug te vinden. Bij een afspraak in het ons trimsalon is de eigenaar verantwoordelijk voor het op een veilige manier vervoeren van het dier naar het trimsalon. Dit dient op gepaste wijzen te gebeuren, in een goedgekeurd draagmandje. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens het vervoeren van het dier door de eigenaar. De eigenaar dient ten alle tijde te controleren dat het draagmandje goed gesloten is, wanneer de kat zich er in bevindt.

11.5 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van bacteriële/virale infecties of al dan niet besmettelijke huidaandoeningen veroorzaakt door mijten, vlooien, schimmels, eencellige organismen of andere niet vernoemde micro-organismen.

11.6 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken in de woonst tenzij nalatigheid van de ondernemer kan bewezen worden. De eigenaar wordt verwacht zijn dier op een gepaste en katvriendelijke manier te ondersteunen tijdens de trimbeurt moest dit nodig zijn. Het gebruik van katonvriendelijke principes zoals het grijpen bij het nekvel of bij de staart of ledematen wordt door ons ten alle tijde ontraden. De kat moet steeds voldoende beweeg- en ademruimte krijgen wanneer de eigenaar asssisteert tijdens de behandeling.

11.7 De aansprakelijkheid van de ondernemer blijft beperkt tot de periode waarin het dier aan de zorgen van de ondernemer werd toevertrouwd.

 

Artikel 12 – Schade en verzekeringen

12.1 De eigenaar van het dier is volgens de Belgische wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen van derden. De ondernemer mag er van uitgaan dat de klant een familiale verzekering heeft afgesloten, waarin de huisdieren mee verzekerd zijn.

 

Artikel 13 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden

13.1 Individuele afwijkingen moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de klant worden vastgelegd.

 

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1 De ondernemer behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 15 - Privacybeleid en gegevensverwerking

Laatst bijgewerkt 15/12/2022

 

15.1 Kattentrimsalon Maison du Chat verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische en Europese privacyverklaring.

 

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. 

 

15.2 Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieërd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

 

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

 

Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Kattentrimsalon Maison du Chat, Schaarkensweg 4 3583 Paal.

 

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast de vele toepassingen ervan.

 

Land verwijst naar: België

 

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 

Dienst verwijst naar de Website.

 

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het Bedrijf zijn aangesteld om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.

 

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 

Website verwijst naar Maison du Chat, toegankelijk via www.maisonduchat.be U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing. Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

 

15.3 Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren.

Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Provincie, Postcode

 

 Gebruiksgegevens

 Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, uniek apparaat identifiers en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via een computer, laptop of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot het type (mobiel) apparaat dat u gebruikt:

 • de unieke ID van uw (mobiele) apparaat
 • het IP-adres van uw (mobiele) apparaat
 • uw (mobiele) besturingssysteem
 • het type (mobiele) internetbrowser dat u gebruikt
 • unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

 

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via computer, laptop of via een mobiel apparaat.

 

15.4 Volgtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan.

 

De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren.

 

De technologieën die we gebruiken kunnen zijn:

Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling zo hebt aangepast dat cookies worden geweigerd, kan onze service cookies gebruiken.

 

Webbakens. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan ​​als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail heeft geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het vastleggen van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

 

Cookies kunnen "permanente" of "sessie"-cookies zijn.

Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

 

Lees meer over cookies in het artikel op de website over het privacybeleid. We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

 

Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: www.jouwweb.nl

Ons Doel: Deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd, en wij gebruiken deze cookies alleen om u die diensten te verlenen.

 

Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: www.jouwweb.nl

Ons Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

 

Functionele cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: www.jouwweb.nl

Ons Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u de website gebruikt opnieuw moet invoeren.

 

Ga voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies naar ons Cookiebeleid of het Cookies-gedeelte van ons Privacybeleid.

 

15.5 Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Service.
 • Uw account beheren: om uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn. Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Service.
 • Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde services, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan. Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waar u informatie over heeft aangevraagd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren. Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw informatie gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopende onderneming of als onderdeel van faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarin persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze service, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

 

 

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor zakelijke overdrachten: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met verwante ondernemingen: We kunnen uw informatie delen met onze verwante ondernemingen, in welk geval we van die verwante ondernemingen zullen eisen dat zij dit privacybeleid naleven. Verwante ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die wij samen met ons zeggenschap hebben.
 • Met zakelijke partners: We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden of om te overleggen over een bepaalde casus. Dit overleg kan plaatsvinden met bijvoorbeeld een dierenarts of collega-kattentrimmer.
 • Met de belastingsdienst: Indien er voor een controle het klantenbestand moet getoond worden, delen wij deze gegevens met de betrokken overheidsdienst.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier communiceert in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten openbaar worden verspreid.
 • Met uw toestemming: met uw toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens voor elk ander doel bekendmaken.

 

15.6 Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Het Bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

 

15.7 Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de vestigingskantoren van het Bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied. Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht. Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

15.8 Verwijder uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld te verwijderen of te verzoeken dat wij helpen bij het verwijderen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Onze Service kan u de mogelijkheid geven om bepaalde informatie over u te verwijderen vanuit de Service. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij uw account, als u er een heeft, en naar het gedeelte met accountinstellingen te gaan waar u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, of deze te corrigeren of te verwijderen. U kunt contact opnemen via ons emailadres: info@maisonduchat.be

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren wanneer we een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben om dit te doen.

 

15.8 Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

 

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

 

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherming en verdediging van de rechten of eigendommen van het bedrijf
 • Mogelijke misstanden in verband met de Service voorkomen of onderzoeken
 • Beschermen van de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek
 • Beschermen van wettelijke aansprakelijkheid
 • Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

15.8 Privacy van kinderen

 

Onze Service richt zich niet tot iemand jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan Neem contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen. Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder nodig heeft, kunnen we de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

 

15.9 Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

 

15.10 Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We laten het u weten via e-mail, voordat de wijziging van kracht wordt en werken de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacybeleid bij. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. Neem contact met ons op.

 

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kan u contact opnemen via email: info@maisonduchat.be

 

Artikel 16 - Auteursrechten

16.1 Alle informatie, teksten, brochures, flyers, blogartikels en andere dingen geschreven en/of ontworpen door Kattentrimsalon Maison du Chat zijn uitsluitend voor de klant en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur gekopieerd, gedeeld of openbaar gemaakt worden aan derden. De enige uitzondering hier op zijn de posts gemaakt door Kattentrimsalon Maison du Chat op haar social media kanalen. Deze mogen op de social media gedeeld worden met vermelding van de naam van de auteur of indien het logo hier duidelijk op vermeld staat.

 

Artikel 17 -  Klachten en geschillen

17.1 Alle klachten moeten schriftelijk aan Kattentrimsalon Maison du Chat gemeld worden. Ten laatste 30 dagen na de trimbeurt waar een klacht over is.

17.2 Indien geschillen niet onderling kunnen uitgeklaard worden, is de rechtbank van Hasselt bevoegd om deze geschillen te berechten.